Cho 2 thứ này vào khi luộc bắp đảm bảo giòn ngọt, nhanh chín